Početak

O institutu

Institut za pravne i društvene nauke je osnovan krajem 1990. godine kao organizaciona jedinica Pravnog fakulteta. 

 

Zadaci Instituta su:

- da obezbedi naučno-istraživačke i druge naučne delatnosti u okviru plana i programa naučnog rada iz oblasti pravnih i pratećih društvenih nauka;
- da radi na naučnim zadacima koje mu Fakultet poveri na osnovu ugovora zaključenih sa zainteresovanim organima i organizacijama;

- da pomaže u izvođenju nastave na studijama drugog i trećeg stepena, a posebno da organizuje i omogući izvođenje naučnoistraživačke prakse i drugih delatnosti kandidata za sticanje stručnih i naučnih zvanja, kao i da pomaže u organizovanju i izvođenju nastave za specijalizaciju i usavršavanje, kao i drugih posebnih oblika nastave;

- da učestvuje u organizovanju seminara, kurseva, simpozijuma, stručnih sastanaka i drugih oblika naučnog rada u cilju osposobljavanja istraži-vačkih kadrova u oblasti pravnih i pratećih društvenih nauka;

- da održava veze i sarađuje sa sličnim ustanovama;

- da objavljuje rezultate naučnog i naučno - nastavnog rada;

- da vrši i druge poslove koji mu budu povereni.

Od 1990. godine do danas, funkciju direktora Instituta su obavljali prof. dr Radovan Vukadinović, prof. dr Nenad Đurđević, prof. dr Zoran Ponjavić, prof. dr Ljiljana Đurović, prof. dr Slavko Đorđević i prof. dr Miodrag Mićović.

Adresa: Jovana Cvijića 1, Kragujevac

Tel: (034) 306 513, 306 504

Aktivnosti instituta koordinira: