PočetakPromocijeMeđunarodni sajam knjiga, 19 - 25 oktobar 1999. godine, Beograd

Međunarodni sajam knjiga, 19 - 25 oktobar 1999. godine, Beograd

Međunarodni sajam knjiga, 19 - 25 oktobar 1999. godine, Beograd

21. oktobra 1999. godine, na štandu Ministarstva za nauku tehnologije i razvoj Republike Srbije, održana je promocija knjiga, čiji je izdavač Pravni fakultet u Kragujevcu.

NOVINE U ZAKONU O NASLEĐIVANJU SRBIJE IZ 1995. GODINE

Zbornik radova sa naučnog skupa

Priredio: grof. dr Slobodan Svorcan

Kragujevac, 1998.

Novi Zakon o nasleđivanju Republike Srbije objavljen se u Službenom glasniku RS br. 46/95, a stupio na snagu početkom maja meseca 1996. godine, tako da je u primeni već više od dve godine. Ovo nije dovoljno dug period da bi se mogle jasno manifestovati u praksi sve prednosti i nedostaci novih rešenja koja su data u Zakonu, ali je sigurno da su se već mogle uočiti neke mane i neke prednosti istih.

Imajući u vidu ovo kao činjenicu da su u Zakon uneta brojna nova rešenja, organizator skupa je smatrao da je poželjno da se analiziraju ta rešenja iz raznih uglova, kako sa stanovišta teorije, tako i sa stanovišta prakse, i da će to sasvim sigurno, imati vrlo pozitivne efekte na dalju primenu istih u praksi. Ovo se bio osnovni motiv organizovanja ovog skupa.

(izvod iz Predgovora prof. dr Slobodana Svorcana)

 

PETRAŽICIJANA - pravo i politika prava

Prof. dr Todor Podgorac

Kragujevac, 1999.

Petražicijana (pravo i politika prava) - knjiga (u osnovi inspirisana delom velikana pravne misli Leona Petražickog) koja spada u nauku politike prava (takođe, i u sociologiju prava i pravno normiranje). Ako se pravna nauka bavi pravom koje je nekad važilo (istorija prava), kao i pravom koje danas važi (dogmatika prava), zašto se ona ne bi bavila i pravom kakvo bi ono trebalo da bude, tj. pitanjima de constitutione, de lege i de sententia ferenda (taj njen deo se najčešće naziva politika prava)?! Stvaranje prava nije samo tehničko pitanje - prethodi mu mnogo šta. Pri donošenju zakona ili bilo kog drugog normativnog akta treba poći od mnogo šire shvaćenog prava. Eto, tim i sa njima povezanim pitanjima je posvećena ova knjiga.

(Autor)

SADRŽINA I POVREDA PATENTA

Prof. dr Božin Vlašković

Kragujevac, 1999.

Autor zaključuje da je posredna povreda dopunska zaštita pronalaska, a time i titulara patenta. Njen značaj će biti vremenom sve veći s obzirom na visoku specijalizaciju i podelu rada koje je karakteristična za sve industrijski razvijene zemlje.

Posebna vrednost ovog rada se ogleda u zaokruženosti i potpunosti izlaganja o temi koja je obrađena, kao i u jasnoj, preglednoj i čvrstoj sistematici. U većem delu rad se odnosi na posrednu povredu patenta koja je, sa stanovišta zakonske regulative, nova i u evropskim okvirima, au naš pravni sistem je uvedena tek 1995. godine.

(izvod iz recenzije prof. dr Slobodana Markovića)

NASLEDNA PRAVA BRAČNOG I VANBRAČNOG PARTNERA

Prof. dr Slobodan Svorcan

Kragujevac, 1999.

Celovito posmatrano ova knjiga predstavlja solidan naučni rad. U njoj su detaljno analizirana brojna sporna pitanja vezana za primenu u praksi odredaba oba naša zakona o nasleđivanju. Posebna pažnja je posvećena novim rešenjima iz Zakona o nasleđivanju Srbije iz 1995. godine, pa će knjiga dobro doći pravnicima koji rade na primeni Zakona u praksi. U vezi vanbračne zajednice i naslednopravnog položaja vanbračnih partnera zauzeti su jasni stavovi i predložena sasvim nova rešenja za naše pravo, pa ovaj deo rada može biti od velike koristi pravnicima u zakonodavnoj i naučnoistraživačkoj delatnosti.

Autor je kod spornih pitanja iznosio različita gledišta, činio kritičke osvrte na ista i zauzimao jasne i vrlo argumentovane stavove, tako da su na originalan način obrađena ova složena i značajna pitanja.

(izvod iz recenzije prof. dr Slobodana Perovića

i prof. dr Dragoljuba Stojanovića)

OGLEDI O PRAVU (filozofija prava, teorija prava, sociologija prava)

Prof. dr Todor Podgorac

Kragujevac, 1998.

Ogledi o pravu (filozofija prava, teorija prava, sociologija prava) - hrestomatija, čitanka sopstvenih radova sa unekoliko drukčijim pristupom u izučavanju pravnih pojava i, u vezi s tim, sa unekoliko drugačijim odgovorima, u mnogočemu različitim od onih u odgovarajućim udžbenicima. Uz Predgovor, prilozi u ovoj knjizi mogu se razvrstati u tri grupe: I Škole, odnosno teorije prava u istoriji pravne misli, II Opšta (filozofkopravna, teorijskopravna i sociološkopravna) razmatranja i III Predstavnici opšte pravne nauke u obnovljenoj Srbiji i kasnije.

(Autor)

OSNOVNI POJMOVI O INSTITUCIJAMA I PRAVNOM PORETKU EVROPSKE UNIJE

Prof. dr Radovan Vukadinović

Beograd, 1998.

Reč je o priručniku koji je urađen za potrebe Savezne komisije za harmonizaciju domaćeg prava sa pravom Evropske unije. U knjizi su na jezgrovit i pristupačan način obrađena sledeća pitanja: nastanak i organi Evropske zajednice i Evropske unije; osnovni pojmovi o komunitarnom pravu; od zajedničkog tržišta do unutrašnjeg tržišta i ekonomske i monetarne unije; zajedničke politike Evropske unije, Jugoslavija i Evropska unija i korisne informacije o publikacijama i bazama podataka Evropske unije.

Knjiga je kao svojevrstan vodič namenjena pre svega početnicima radi lakšeg snalaženja u obilju propisa koji čine komunitarna prava, ali može poslužiti i kao podsticaj za dalja i dublja istraživanja.

(Autor)

REVIJA ZA EVROPSKO PRAVO

Periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Radovan Vukadinović

Beograd, 1999.

Revija za evropsko pravo je novopokrenuti specijalizovani časopis Udruženja za pravo Evropske unije. Revija će izlaziti tri puta godišnje sa sledećim stalnim rubrikama: članci i rasprave, sudska praksa, prevodi dokumenata, novosti iz Evropske unije, informacije o skupovima posvećenim Evropskoj uniji, prikazi knjiga.

Cilj Revije je da se teorijski i stručno analiziraju pojedina posebno aktuelna pitanja iz raznih oblasti komunitarnog prava, da se kroz analizu sudske i druge prakse pojedinih dokumenata prati zakonodavni rad Unije i da se kroz razne informacije prate dešavanja u Evropskoj uniji i njen doprinos prema Jugoslaviji.

NAČELO PODELE VLASTI OD ANTIČKIH POLISA DO MODERNIH DRŽAVA

Doc. dr Dragan Bataveljić

Beograd, 1999.

Tema podele, odnosno jedinstva vlasti, jedna je od "večitih tema" i pravnih i političkih nauka, te je autor bio izložen ne teškoćama prikupljanja, već selekcije materijala u kojoj se radilo o izboru među prilozima najvećih umova prava i politike...

Autor je izbegao danas vrlo rašireno pomodarsko shvatanje kritike svega i po svaku cenu, i sa uspehom otkrio pojedine slabe tačke analiziranih modela i opravdano im učinio značajne zamerke...

(izvod iz recenzije akademika prof. dr Aleksandra Fire)