PočetakPromocijeMeđunarodni sajam knjiga, 19 - 25 oktobar 2004. godine, Beograd

Međunarodni sajam knjiga, 19 - 25 oktobar 2004. godine, Beograd

Međunarodni sajam knjiga, 19 - 25 oktobar 2004. godine, Beograd

21. 10 2004. godine na Beogradskom sajmu knjiga održana je promocija publikacija čiji je izdavač Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Na promociji su govorili prof. dr Miodrag Mićović, direktor Instituta, prof. dr Radovan Vukadinović, dekan Fakulteta kao i autori prof. dr Branislav Simonović, prof. dr Slobodan Svorcan i prof. dr Dragan Bataveljić.

ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA U OBLASTI SPORTA

Prof. dr Nenad Đurđević

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-41-4

Gledano sa socijalnog aspekta, sport nije jednoznačna pojava. Za jedne je on izraz demokratskog načina života, a za druge je objekt demonstracije totalitarnog sistema vlasti. Dok jedni u njemu vide samoodređenje individua, drugima se pokazuje kao kult masa. Mnogi ga smatraju za put ka razumevanju naroda, dok ga drugi uzimaju kao nadoknadu za ratne konflikte. Moglo bi se utrošiti mnogo stranica u nabrajanju različitih pogleda na prirodu i karakter sporta. Naše je mišljenje da za njega nisu tipična ni pozitivna ni negativna svojstva. Jednostavno, sport nije bolji ni lošiji no što je društveni poredak kome pripada.

(izvod iz Predgovora)

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

Prof. dr Ivan Čukalović

Kragujevac, 2003. ISBN 86-80765-42-2

Na prvoj Haškoj konferenciji 1899. udareni su temelji stvaranja institucionalnih sudskih organa kroz formiranje Stalnog arbitražnog suda. Posle velikih svetskih sukoba, čovečanstvo je puno entuzijazma kretalo ka stvaranju novih sudskih tela, preko Stalnog suda međunarodne pravde i Međunarodnog suda pravde.

Želja većine članova međunarodne zajednice je bila postojanje sudskog organa najviše instance, sastavljenog od osoba najviših moralnih i stručnih kvaliteta.

Međunarodni sud pravde, kao glavni sudski organ UN trebalo je da odigra ovu ulogu. Činjenica da iza njega stoji Savet bezbednosti, učinio je da se presude ovog suda poštuju. Sud je nažalost zadržao fakultativnu nadležnost kao i njegovi prethodnici, dosta sporu i komplikovanu proceduru i naravno, mogućnost verovatnog uticaja na sudije. Činjenica je, da je takav sudski organ neophodan u međunarodnoj zajednici, jer jedino ovakav autoritet može da odlučuje u sporovima između država, gde su u pitanju ogromne materijalne i pravne posledice.

(izvod iz Predgovora)

PRAVNA ISTORIJA SVETA

3. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Prof. dr Marko Pavlović

Kragujevac, 2003. ISBN 86-80765-43-0

Pravna istorija sveta prof. dr Marka Pavlovića je originalno delo, koje na uspešan način odgovara teškom izazovu da se razvoj pravne i političke istorije sveta, od prvobitne zajednice do modernog doba, obuhvati dovoljno analitično, a istovremeno i dovoljno sintetički. Autor je uspeo da napravi odličan odabir najreprezentativnijih sistema u svetu i da, koristeći široku literaturu, predstavi najvažnije tokove u opštoj pravnoj istoriji. Da taj zadatak nije nimalo lak, govori i činjenica da su dela ovakve vrste retka i u svetu, jer podrazumevaju široku opštu pravnoistorijsku kulturu i poseban talenat da se razlučuju najvažniji procesi, uz iznalaženje najboljih ilustracija u obilja istorijskog materijala.

(izvod iz recenzije, prof. dr Sime Avramovića)

SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA U KONCEPTU

NOVOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Zbornik radova, knjiga II

Priredio: Prof. dr Stanko Bejatović

Kragujevac, 2003. ISBN 86-80765-47-3

Zbornik radova pod naslovom "Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije" posvećen je jednoj izuzetno značajnoj problematici u ovom periodu razvoja našeg društva uopšte. Ovo iz razloga što od usaglašenosti našeg zakonodavstva, po pitanju sloboda i prava čoveka i građanina, kao i po drugim pitanjima, sa ratifikovanim međunarodnim aktima i opšteprihvaćenim pravnim standardima zavisi i toliko željeni prijem naše državne zajednice u Evropsku Uniju. S obzirom na takav značaj ove problematike pojavljivanje ovakvog jednog zbornika radova pada u pravo vreme. Ovo pre svega iz razloga što je u istom problematika sloboda i prava čoveka i građanina sagledana sa dva aspekta. Prvi aspekt je posvećen analizi sadašnjeg stanja normativnog regulisanja sloboda i prava čoveka i građanina u našem pozitivnom zakonodavstvu. Drugi aspekt je posvećen brojnim predlozima de lege ferenda u cilju potpunog usaglašavanja našeg zakonodavstva sa ratifikovanim međunarodnim aktima i opšte prihvaćenim pravnim standardima.

(izvod iz recenzije prof. dr Nevenke Bačanin)

KRIMINALISTIKA

Prof. dr Branislav Simonović

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-48-1

Knjiga "Kriminalistika" prof. dr Branislava Simonovića čini zaokruženu celinu kroz čije se teme jasno i razumljivo, uz uvažavanje teorijskih stavova, naučnih dostignuća i doprinos aktuelne prakse, predstavljaju ne samo postojeće, odnosno relevantne činjenice nego se stiču i nova saznanja iz kriminalistike. Autor izlaže bitne kriminalističke sadržaje i nudi nova saznanja iz kriminalistike. Autor izlaže bitne kriminalističke sadržaje i nudi nova rešenja iz te oblasti. Vidan je savremen pristup u planiranju kriminalističke delatnosti, posebno profilisanje ličnosti učinioca krivičnog dela, a novi su sadržaji koji se odnose na geografsko profilisanje. CommunityPolicing se u kriminalistici prvi put ovako detaljno obrađuje i ukazuje se na njegov značaj u proaktivnoj kriminalističkoj delatnosti, odnosno u strategiji rada policije u prevenciji kriminaliteta.

(izvod iz recenzije prof. dr Živojina Aleksića,

prof. dr Miće Boškovića i mr Miroslava Busarčevića)

KAKO USKLAĐIVATI DOMAĆE PROPISE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

Prof. dr Radovan Vukadinović

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-50-3

Studija Kako usklađivati domaće propise sa pravom Evropske unije predstavlja prvi sveobuhvatni rad ove vrste koja je pisana sa ciljem da pomogne onima koja su neposredno ili posredno uključena u postupak usklađivanja zakonodavstva Srbije sa propisima Evropske unije, kao i onima koji će tumačiti i sprovoditi tako usklađeno domaće propise.

Razmatranja u priručniku se mogu podeliti u dva dela.

U prvom delu su obrađena neka opšta pitanja kako bi se stekla neophodna znanja o pravu Evropske unije, pre svega kao sredstva za ostvarivanje poželjnih političkih i opravdanih ekonomskih ciljeva.

U drugom delu studije su razmatrana pitanja metodologije i tehnika koje se praktično koriste u procesu usklađivanja domaćeg prava sa pravom EU.

Harmonizacija zakonodavstva EU je dugotrajan i višeslojan proces koji se sastoji od usvajanja odgovarajućih domaćih propisa i pravila, njihovog pretakanja u pojedinačne odluke i u obezbeđivanju uslova za njihovu doslednu i jednoobraznu primenu. Od brzine i uspešnosti usklađivanja zavisiće i vrsta i kvalitet bilateralnih odnosa treće države i EU, odnosno zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prijem u Evropsku uniju.

USTAVNO PRAVO DRŽAVNE ZAJEDNICE

SRBIJA I CRNA GORA - studijski materijal -

Akademik Aleksandar Fira i Prof. dr Dragan Bataveljić

Kragujevac, 2004. 86-80765-51-1

Tema, koju su koautori akademik Aleksandar Fira i prof. dr Dragan Bataveljić odabrali za navedenu knjigu, je nova u pravom smislu te reči, jer je posvećena raspravi ustavnog rešenja koje je tek zaživelo u našem ustavnom poretku. Već po tome, koautori su u svom pristupu morali da obave pravi pionirski posao i to, gotovo, najteže vrste. Njihov se zadatak sastojao u traženju pravih relacija između klasičnih teorija o modelima organizacije vlasti, nastalih i razvijenih na praksi drugih, nama stranih političkih sistema, i našeg institucionalnog rešenja i prakse koja je tek počela da se razvija.

(izvod iz recenzije prof. dr Branislava Markovića)

SUZBIJANjE KRIMINALITETA

Zbornik radova sa naučnog skupa

Priredio: Prof. dr Branislav Simonović

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-53-8

Zbornik radova "Suzbijanje kriminaliteta" obrađuje aktuelnu temu polazeći od regionalnog - međudržavnog pristupa objedinjavajući iskustva naučnika - kriminalista i krivičara - iz različitih država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Ta činjenica, kao i multidisciplinarnost u pristupu analiziranim problemima daju mu posebnu vrednost i izuzetnu aktuelnost za društveni trenutak u kome se nalaze Srbija i druge zemlje regiona. S obzirom da zbornik radova "Suzbijanje kriminaliteta" predstavlja jedan od prvih uspešnih pokušaja integracije i povezivanja kriminalista i krivičara sa teritorije bivše Jugoslavije, čast mi je da mogu predložiti njegovo publikovanje dajući mu pozitivnu recenziju.

(izvod iz recenzije prof. dr Bore Čejovića)

PARNIČNO PROCESNO PRAVO

Prof. dr Dušica Palačković

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-55-4

Knjiga nesumnjivo predstavlja rezultat Autorovog temeljnog dugogodišnjeg naučno-nastavnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti Građanskog procesnog prava koji je omogućio da obradu instituta i složenih problema parničnog procesnog prava koncipira i izloži na savremen i jednostavan način.

Celokupnoj vrednosti i kvalitetu knjige doprinosi i činjenica da Autor, izlažući problematiku bilo kog parničnog instituta, nije konsultovao samo pozitivno pravo i sudsku prasu, već je pratio i stavove doktrine komparativnim pristupom, ukazujući na sličnosti i razlike u teorijskim mišljenjima domaćih i stranih autora i pojedinih zakonodavnih rešenja u domenu parnične procedure.

(Izvod iz recenzije prof. dr Gordane Stanković i prof. dr Ranka Keče)

KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANjU SRBIJE - sa sudskom praksom

Prof. dr Slobodan Svorcan

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-54-6

Ova knjiga namenjena je prvenstveno pravnicima koji rade na primeni ZON-a u praksi, naročito onima koji su u pravosuđu i advokaturi. Ali, knjiga će biti od velike koristi i pravnicima koji rade u zakonodavnoj i naučnoj delatnosti.

Pošto je Autor knjige (pre izbora na Pravni fakultet u Kragujevcu) bio parnični i vanparnični sudija jedanaest godina u Opštinskom sudu u Kraljevu, odredbe su komentarisane na način koji je maksimalno prilagođen potrebama pravnika praktičara.

Materija je izneta sažeto i vrlo pregledno.

O svakom spornom pitanju Autor je zauzeo jasan i nedvosmislen stav i dao kraće razloge.

Posebna pažnja posvećena je pitanjima oko kojih se najviše vode sudski sporovi. tako, na primer, odredbe koje regulišu ugovor o doživotnom izdržavanju komentarisane su čak na 145 strana.

(izvod iz Predgovora)

NASLEDNO PRAVO

4. izdanje

Prof. dr Slobodan Svorcan

Kragujevac, 2004. ISBN 86-80765-52-X

Ovaj udžbenik je namenjen, prvenstveno, studentima pravnih fakulteta, ali isto može dobro da posluži, kao literatura svim pravnicima, kako onima koji se bave primenom prava u praksi, tako i onima koji rade u zakonodavnoj i naučnoj oblasti.

Materija je izneta sažeto.

U udžbenik je uneto više primera i šema, radi boljeg razumevanja materije.

(izvod iz Predgovora)