PočetakProjekti

Projekti

1. Korisni model - uporedno pravna analiza u jugoslovenskom pravu de lege ferenda, naručen od strane Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu. Kao rezultat izdata je istoimena monografija prof. dr Slobodana Markovića.

2. Mogućnosti transformacije žigovnog prava u kontekstu nove politike zaštite industrijske svojine u Jugoslaviji, naručen od strane Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu. Kao rezultat izdata je istoimena monografija prof. dr Božina Vlaškovića.

3. Srbija i evropsko pravo, odobren od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije. Na ovom Projektu učestvovalo je 20 nastavnika sa našeg Fakulteta, odobren je u trajanju od 5 godina i kao rezultat istraživanja i rada na Projektu izdato je 5 zbornika radova. Povodom izlaska prva tri zbornika organizovan je naučni skup "Srbija i evropsko pravo" u aprilu 2000. godine.

4. Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije, odobren od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije u trajanju od četiri godine: 2002-2005. U ovaj projekat uključeno je 36 nastavnika i saradnika sa našeg Fakulteta. Objavljena su četiri istoimena zbornika radova za 2002, 2003, 2004. i 2005. godinu.

5. Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, odobren od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije u trajanju od pet godina: 2006-2010. U ovaj projekat uključeno je 28 nastavnika i saradnika našeg Fakulteta. Objavljeno je pet istoimih zbornika radova za 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. godinu.

 1. Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 1, 2006.
 2. Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 2, 2007.
 3. Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 3, 2008.
 4. Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 4, 2009.
 5. Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 5, 2010.

6. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, junior projekat Pravnog fakulteta, započet 2007. godine, koji se finansira iz sopstvenih sredstava. Na projektu je angažaovano 44 nastavnika i saradnika sa Fakulteta. Godišnje se objavi jedan zbornik radova.

 1. Pravna misao u srcu Šumadije, 2012.
 2. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 1, 2013.
 3. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 2, 2014.
 4. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 3, 2015.
 5. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 4, 2016.
 6. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 5, 2017.
 7. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 6, 2018.
 8. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 7, 2019.
 9. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 8, 2020.
 10. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 9, 2021.
 11. Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 10, 2022.
 12. Uskladjivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije knj. 11, 2023.

7. XXI vek – vek usluga i uslužnog prava, odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, započet sa realizacijom 2011 godine. U ovaj projekat uključeno je 26 nastavnika i saradnika našeg Fakulteta.

 1. XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 1, 2011.
 2. XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 2, 2011.
 3. Pravo i usluge, 2012.
 4. XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 3, 2012.
 5. Uslužno pravo, 2013.
 6. XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 4, 2013.
 7. Uslužni poslovi, 2014.
 8. XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 5, 2014.
 9. Usluge i zaštita korisnika, 2015.
 10. XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 6, 2015.
 11. Ugovori u sportu, 2015.
 12. Usluge i uslužna pravila, 2016.
 13. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 7, 2016.
 14. Usluge i odgovornost, 2017.
 15. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 8, 2017.
 16. Savremeni pravni promet i usluge, 2018.
 17. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 9, 2018
 18. Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, 2019
 19. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 10, 2019
 20. Usluge i prava korisnika, 2020
 21. Usluge u sportu, 2019
 22. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 11, 2020
 23. Usluge i vladavina prava, 2021
 24. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 12, 2021
 25. Sadašnjost i budućnost Uslužnog prava, 2022
 26. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 13, 2022
 27. Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu EU, 2023
 28. XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava, knj. 14, 2023