PočetakOkrugli stoloviSlobode i prava čoveka i građanina i pravni sistem Srbije

SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA I PRAVNI SISTEM SRBIJE

Povodom dvogodišnjice rada na naučnoistraživačkom projektu pod nazivom "Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije", Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu organizovao je 7. 04. 2004. godine, naučni skup na temu: "Slobode i prava čoveka i građanina i pravni sistem Srbije". Na skupu su predstavljeni rezultati do kojih se došlo u radu na ovom projektu i studije koje su njegov rezultat.

U okviru uvodnih izlaganja govorili su:

Prof. dr Radovan Vukadinović, dekan fakulteta

Prof. dr Miodrag Mićović, direktor Instituta

Dr Ivana Simović-Hiber, Predstavnik Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije,

Sudije Janko Lazarević i Zoran Perović Predstavnici Vrhovnog suda Srbije,

Prof. dr Mirko Rosić, rektor Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Stanko Bejatović, rukovodilac projekta

Izlaganja referenata:

Prof. dr Bora Čejović

"Slobode i prava čoveka i građanina i krivično zakonodavstvo Srbije"

Prof. dr Ljiljana Đurović

"Pravo svojine kao univerzalno ljudsko pravo kao osnov ljudskih sloboda"

Prof. dr Nevenka Bačanin

"Funkcionisanje uprave i zaštita ljudskih prava i sloboda"

Prof. dr Radovan Vukadinović

"Sloboda poslovanja preduzeća na jugoslovenskom i unutrašnjem tržištu Evropske unije"

Prof. dr Sveto Purić

"Poreski sistem i ekonomski položaj privrednih subjekata"

Prof. dr Nenad Đurđević

"Ostvarivanje sloboda udruživanja građana"

Prof. dr Emilija Stanković

"Sloboda veroispovesti"

Prof. dr Slobodan Svorcan

"Sloboda zaveštanja"

Prof dr Zoran Ponjavić

"Pravo na zasnivanje i zaštitu porodice"

Prof dr Miodrag Mićović

"Sloboda trgovine i prava potrošača"

Prof. dr Marko Pavlović

"Slobode i prava čoveka i građanina u Kneževini - Kraljevini Srbiji i jugoslovenskoj državi"

Prof. dr Ivan Čukalović

"Međunarodni okviri za zaštitu ljudskih prava i usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvomSRJ"

ZAKLjUČCI SA SKUPA:

Učesnici okruglog stola održanog na temu "Slobode i prava čoveka i građanina i pravni sistem Srbije" u Kragujevcu, dana 07. 04. 2004. godine, nakon svestranog razmatranja, pripremljenih saopštenja doneli su sledeće zaključke:

1. Učesnici su saglasni da neka od rešenja u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije nisu u skladu sa standardima međunarodnih akata i drugim pravnim standardima koja regulišu problematiku sloboda i prava čoveka i građanina.

2. Polazeći od stanja u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije jedinstven je stav učesnika skupa da se u radu na novom Ustavu Republike Srbije i drugim zakonskim tekstovima Republike mora voditi računa o standardima predviđenim kako u ratifikovanim međunarodnim aktima tako i u drugim međunarodnim aktima koja regulišu slobode i prava čoveka i građanina.

3. Polazeći od činjenice da su u međunarodnim aktima predviđeni samo minimalni standardi kojih moraju da se pridržavaju sve potpisnice, a imajući u vidu kulturni, društveno-politički i istorijski nivo Republike Srbije, učesnici skupa su mišljenja da u konkretnom regulisanju konkretnih pitanja vezanih za slobode i prava čoveka i građanina u predstojećem zakonodavstvu Republike Srbije treba ići preko tih minimalnih standarda.

4. O ovim zaključcima obavestiti odgovarajuća ministarstva.