PočetakPromocijeMeđunarodni sajam knjiga, 21 - 27 oktobar 1997. godine

Međunarodni sajam knjiga, 21 - 27 oktobar 1997. godine

Međunarodni sajam knjiga, 21 - 27 oktobar 1997. godine, Beograd

Na štandu Ministarstva za nauku tehnologije i razvoj Republike Srbije održana je promocija knjiga čiji je izdavač Pravni fakultet u Kragujevcu.

O knjigama su govorili prof. dr Bora Čejović, dekan Fakulteta i prof. dr Dragoljub Stojanović, rukovodilac naučnoistraživačkog projekta "Srbija i evropsko pravo".

SRBIJA I EVROPSKO PRAVO,

Zbornik radova, Knjiga I,

Priredio: Prof. dr Dragoljub Stojanović,

Kragujevac, 1996.

U okviru naučnog projekta "Srbija i evropsko pravo", saradnici na ovom projektu posle prve godine rada, koja uobičajeno protiče u sakupljanju i upoznavanju sa materijalom, u mogućnosti su da našoj naučnoj javnosti, u okviru ove knjige, ponude svaki u svojoj oblasti, po jedan rad iz okvira navedenog projekta. Materija koju sadrži ova knjiga raspoređena je kroz sedam odeljaka: pravna filozofija, krivično, radno, bankarsko, evropsko i procesno pravo, a jedan odeljak obuhvata različite pravne probleme.

GLASNIK PRAVA

Časopis za pravnu teoriju i praksu

Glavni i odgovorni urednik: Doc. dr Nenad Đurđević

Kragujevac, 1996.

GLASNIK PRAVA je nastavljač izlaženja časopisa "GLASNIK PRAVNOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU" koji je osnovan 1979. godine. Dosadašnji glavni i odgovorni urednici su bili: prof. dr Milenko Jovanović, prof. dr Živomir Đorđević i prof. dr Todor Podgorac.

Časopis izdaje samo autorske priloge koji nisu objavljeni, kao i one koji su objavljeni, ali nisu izdati.

KOMENTAR ZAKONA O SPORTU

2. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Doc dr Nenad Đurđević

... Ministarstvo za omladinu i sport daje mišljenje da je knjiga prof. dr Nenada Đurđevića: Komentar zakona o sportu, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, publikacija od posebnog interesa za fizičku kulturu i nauku u oblasti sportskog prava.

(Vladimir Cvetković, ministar u Vladi Republike Srbije)

BERZANSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI

Prof. dr Miodrag Mićović

Kragujevac, 1997.

Knjiga je interesantna za stručnu javnost, ali takođe i za praktičare. Naime, deo koji se odnosi na berzanske poslove u dobroj nameri otklanja nedostatak radova, kod nas, koji se tiču berzanskog poslovanja. Pored toga, u radu su analizirana, između ostalog, dva propisa koji su od značaja za jačanje tržišnih odnosa u našoj privredi, kao i za uspostavljanje sekundarnog tržišta hartija od vrednosti i izdavanja hartija. To su: Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima ("Sl. list SRJ", br. 90/94) i Zakona o hartijama od vrednosti ("Sl. list SRJ", br. 26/95). Navedenim propisima se oživljava nešto što smo imali pre nego mnogi drugi (Beogradska berza je osnovana 1894. godine), odnosno uvodi nešto što je novina ne samo kod nas, već i u svetu (dematerijalizacija hartija od vrednosti).

(izvod iz recenzije prof. dr Dragoljuba Stojanovića

i prof. dr Jakova Radišića)

ETAŽNA SVOJINA

Asis. mr Nina Planojević

Kragujevac, 1997.

Ovaj rad je, najpre, svojevrstan vodič kroz čitavu "šumu" mnogobrojnih propisa, vezanih za stambenu svojinu, rasutih po desetinama raznih zakonskih tekstova - što će praktičarima biti od velike koristi. Autor se, dakle, najpre bavi etažnom svojinom de lege lata, izlažući i sakupljajući na jednom mestu sva pozitivnopravna rešenja domaćeg prava, uz njihovo komentarisanje i objašnjavanje sopstvenog viđenja domena njihovog delovanja. To se posebno odnosi na novije zakonske tekstove iz ove oblasti, čija se primena još "uhodava".

(iz Predgovora prof. dr Dragoljuba Stojanovića)

PRISTANAK PACIJENTA NA LEČENJE

Doc. dr Nenad Đurđević

Kragujevac, 1997.

U jugoslovenskoj stručnoj literaturi, problemu pristanka pacijenta na lečenje nije do sada posvećena odgovarajuća pažnja. Samim tim, ovaj rad je nužno morao biti uporednopravna studija. U njemu su izložena shvatanja pravnika evropskih zemalja koje imaju najbolju medicinsku službu, uključujući i pravnike Sjedinjenih američkih država. Naši pravnici i lekari će u ovom radu moći da zapaze da su, s jedne strane, zahtevi koji se u razvijenim zemljama postavljaju pred lekara u pogledu pribavljanja punovažnog pristanka pacijenta na lečenje veoma visoki, ali da, s druge strane, pravo ostavlja lekaru znatan prostor neopterećen zahtevom pristanka pacijenta, i sa stanovišta društva i sa stanovišta pojedinca, mora ostati u prvom planu.

(izvod iz Uvoda)

Dokazivanje indicijama

Doc. dr Snežana Soković

Kragujevac, 1997.

... Monografska, obrada problematike dokazivanja indicijama u krivičnom postupku ukazuje na nesaglasnost između neophodnosti dokazivanja indicijama u praksi i teorijskog ignorisanja ove problematike. Neposredni dokazi su retki i malobrojni, najveći broj krivičnih dela se izvršava u tajnosti i ukoliko nema priznanja dokaz krivice, razjašnjenje pitanja motiva, svesnosti, volje ili namere mogu da se utvrđuju jedino indicijama. Ovaj rad, uspešnim teorijskim izrazom polivalentne logike povezivanja indicija i spornih pravno-relevantnih činjenica, s jedne strane, i istovremenim povezivanjem različitih indicija s druge strane, postavlja osnove teorije indicijalnog dokazivanja i praktično daje odgovor na pitanje kako u krivičnom postupku dokazati krivično delo onda kada nema neposrednih dokaza.

(izvod iz recenzije prof. dr Momčila Grubača

i prof. dr Stanka Bejatovića)

PREKID TRUDNOĆE - PRAVNI ASPEKTI

Prof. dr Zoran Ponjavić

Kragujevac, 1997.

... Prekid trudnoće se kod nas shvata i tretira prvenstveno kao medicinsko pitanje. Ono je, međutim, suviše ozbiljno i delikatno da bi se prepustilo samo lekarima. Po prvi put kod nas na jednom mestu izloženi su njegovi pravni aspekti. Ono se posmatra u okviru jedne novostvorene klime u kojoj se teži što većim individualnim slobodama i pravima. Štiteći njih moraju se, s druge strane, obezbediti i poželjni društveni ciljevi. Nedopuštena je s toga apsolutizacija prava na prekid trudnoće bez vođenja računa i o interesima začetog deteta. Pristupačnost prekidu trudnoće mora biti ograničena njegovim pravima, pravima potencijalnog oca i društva u celini...

(izvod iz recenzije prof. dr Olge Cvejić-Jančić

i prof. dr Marine Janjić-Komar)

PRIBAVLJANJE I OCENA ISKAZA PRED

POLICIJOM I NA SUDU

Doc. dr Branislav Simonović

Kragujevac, 1997.

Monografija doc. dr Branislava Simonovića "Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu" predstavlja usamljen pokušaj u jugoslovenskoj kriminalističkoj i pravnoj literaturi da se na celovit način prikaže pribavljanje i ocena iskaza u pretkrivičnom i u krivičnom postupku. Rad se odlikuje multidisciplinarnim pristupom tako da fenomen iskaza obrađuje sa aspekta sudskopsiholoških, kriminalističkih, dokaznih i krivičnopravnih razmatranja. Predstavlja doprinos u naučnom (teoretskom) sagledavanju fenomena koje izučava. Međutim, težište rada je na predlaganju rešenja za brojne praktične probleme sa kojima se susreće svako lice koje pribavlja i uređuje iskaz u policijskoj i sudskoj praksi. Delo je zamišljeno kao svakodnevni priručnik i podsetnik onom koji u svojoj profesionalnoj delatnosti pribavlja i ocenjuje iskaz, ili se pak priprema za taj poziv.

(izvod iz recenzije prof. dr Živojina Aleksića)

PREOBRAŽENSKI USTAV - PRVI SRPSKI USTAV

Prof. dr Marko Pavlović

Kragujevac, 1997.

Ova knjiga daje drugačiju verziju ustavnog razvitka Kneževine Srbije. Njome se dokazuje da oni dokumenti iz prve polovine XIX veka koji se uobičajeno smatraju ustavima Srbije nisu ustavi., da prvi ustav koji je Srbija donela "samostalno" (a "nesamostalno" se ustav ne može doneti) nije bio ustav od 1869, već tri zakona koja je knez Mihailo sa Preobraženskom skupštinom i Savetom doneo 1861. Period do Preobraženskog ustava bio je period Srbijine predustavnosti. Sa Preobraženskim ustavom otpočeo je razvitak Srbijine ustavnosti

(izvod iz Predgovora)

VEŠTAČENJE KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU

Doc. dr Snežana Soković

Kragujevac, 1997.

... Kod veštačenja se sučeljavaju, s jedne strane, sud sa formalnim ovlašćenjima da donese sudsku odluku a bez svih za to neophodnih znanja vanpravne prirode, i sa druge strane, veštak sa dovoljno stručnih kompetencija ali bez procesno pravnog ovlašćenja da odlučuje u krivičnoj stvari. Sve to sa veštačenjem kao, moglo bi se reći, gotovo redovnim delom krivičnog postupka, otvara diskusiju o faktičkoj poziciji suda u ovim uslovima, pitanje krize slobodnog sudijskog uverenja, problem dominantnosti dokaza veštačenjem i pretvaranja veštaka u "instancu jednako vrednu sudu". Monografija dr Snežane Soković razmatra ova i niz drugih praktični i teorijskih pitanja i daje odgovore u obliku konkretnih de lege ferenda predloga.

(iz recenzije prof. dr Stanka Bejatovića)

DIOKLECIJANOV EDIKT O CENAMA

Doc. dr Emilija Karajović

Kragujevac, 1997.

Dioklecijanov Edikt o cenama je monumentalan i jedinstven dokument rimske i pravne i privredne istorije. On je u savršenom skladu sa ličnošću vladara i celim njegovim reformatorskim poduhvatom.

Objavljivanje ovog rukopisa, koji obuhvata i sam tekst Edikta, biće od koristi ne samo za one koje zanima rimska pravna istorija i istorija uopšte, već i za privredne istoričare.

(izvod iz recenzije grof. dr Obrada Stanojevića)