PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaNačela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji jugoslovenskog prava, 2001

Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji jugoslovenskog prava, 2001

Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji jugoslovenskog prava

U organizaciji Pravnog fakulteta iz Kragujevca - Instituta za pravne i društvene nauke i Centra za pravo Evropske unije, održan je 15 - 16  XI 2001. godine, naučni skup "Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji jugoslovenskog prava".

Cilj skupa je bio da se uporede postojeća rešenja iz Zakona o obligacionim odnosima sa Principima evropskog ugovornog prava, kako bi se ukazalo na eventualne pravce harmonizacije domaćeg ugovornog prava.

Objavljen je Zbornik radova "Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji jugoslovenskog prava" koji pored referata saopštenih na skupu sadrži prevod  prve dve knjige Načela evropskog ugovornog prava i originalni tekst na engleskom jeziku.

Referati saopšteni na skupu:

Prof. dr Radovan Vukadinović, Pravni fakultet Kragujevac
"Načela Evropskog ugovornog prava u procesu evropeizacije privatnog prava"

Prof. dr Maja Stanivuković, Pravni fakultet Novi Sad
"Instrumenti unifikacije i harmonizacije prava i njihov odnos prema kolizionim normama, s posebnim osvrtom na načela evropskog ugovornog prava"

Prof. dr Dragoljub Stojanović, Pravni fakultet Beograd
"Pojam "harmonizacija", "harmonizacije" i "harmonije" domaćeg prava sa pravom Evropske unije"

Prof. dr Milena Petrović, Pravni fakultet Kragujevac
"Principi Evropskog ugovornog prava i propisi neposredne primene"

Prof. dr Miodrag Mićović, Pravni fakultet Kragujevac
"Načelo savesnosti i poštenja"

Prof. dr Mladen Draškić, Ekonomski fakultet Beograd
"Ponuda i prihvat prema uniformnim pravilima i uporednom pravu"

Doc. dr Dijana Marković-Bajalović, Pravni fakultet Srpsko Sarajevo
"Ugovorno zastupanje u Landovim principima, uporednom i jugoslovenskom pravu"

Prof. dr Branko Morait, Pravni fakultet Banja Luka
"Principi Evropskog ugovornog prava o izvršenju ugovora"

Prof. dr Nenad Đurđević, Pravni fakultet Kragujevac
"Principi Evropskog ugovornog prava i kvalitet ispunjenja ugovora, posebno u pogledu predate stvari"

Asis. mr Dragan Pavić, Pravni fakultet Beograd
"Opšti pogled na neizvršenje ugovora u Principima Evropskog ugovornog prava"

Prof. dr Aleksandar Ćirić, Pravni fakultet Niš
"Klauzule egzoneracije u svetlu Principa Evropskog ugovornog i uporednog prava"

Prof. dr Ivica Jankovec, Pravni fakultet Kragujevac
"Uticaj ponašanja poverioca na odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora"

 

ZAKLjUČCI SA SKUPA:

Na Naučnom skupu koji je pod naslovom Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva, održan 15. i 16. novembra 2001. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, zaključeno je sledeće:

1. Nesporno je da postoji tendencija evropeizacije i globalizacije privatnog prava. I jedan i drugi proces dovode do harmonizacije ili usklađivanja nacionalnih propisa. U Evropskoj uniji se od tako usklađenih nacionalnih propisa očekuje da pomognu u ostvarivanju ne samo ekonomskih, već i političkih ciljeva i da zbliže ne samo države članice Evropske unije već i njihove narode. U trećim državama članicama, kao što je  SR Jugoslavija od harmonizovanih propisa se očekuje da pomognu njeno vraćanje u međunarodnu zajednicu i eventualno članstvo u Evropskoj uniji i da obezbede bolju klimu za pravnu komunikaciju sa partnerima iz drugih država.

2. Organizacijom ovakvog skupa domaća pravna nauka pokazuje zrelost da prati savremena zbivanja i potvrđuje opredeljenost da pomogne predstojeću harmonizaciju domaćeg prava sa pravom Evropske unije.

3. Podneti referati su pokazali da su u većini od onih pitanja koja su bila predmet obrade u domaćem Zakonu o obligacionim odnosima prihvaćena uglavnom ili ista ili slična rešenja onima koja postoje u Evropskim načelima. Razlike koje postoje, kao na primer u pogledu opoziva ponude, značaja kauze, obima zastupanja, naknade štete, nisu veće od razlika koje postoje i u drugim evropskim nacionalnim zakonodavstvima. U tom smislu su i ova rešenja uporediva sa rešenjima koja postoje u drugim evropskim državama, pa bi njihovo eventualno usklađivanje trebalo vršiti onako kako se to bude činilo i u ovim državama.