PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaPRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU II - 2013. godine

PRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU II - 2013. godine

PRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU II

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu 20. septembra 2013. godine, održan je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu naučni skup "Pravne i infrastrukturne osnove za razvoje ekonomije zasnovane na znanju".

Na Skupu je prezentovano 18 referata. Objavljen je zbornik radova "Pravne i infrastrukturne osnove za razvoje ekonomije zasnovane na znanju", knjiga II, koji obuhvata sve referate saopštene na skupu.

Referati koji su prezentovani na skupu:

 

a. infrastrukturne osnove

Prof. dr Predrag Stojanović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
Milivoje Lapčević, Pravni fakultet u Kragujevcu,
"Investicije u znanje - simbiotički poduhvat države i privrede"

Dr Danica Mićanović, Privredna komora Srbije,
"Umrežavanje mladih inovatora sa održivim idejama u agro-prehrambenom sektoru"

Prof. dr Slobodan Janković, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,
"Nemoralno ponašanje istraživača"

Vladimir Leposavić, Pravni fakultet Univerziteta Mediteran u Podgorici,
"Plagiranje i naučni rad kao autorsko djelo - studija o problemima dokazivanja i drugim vezanim pitanjima"

b. pravne osnove

1) autorsko i srodna prava

Prof. dr Zoran Miladinović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
"Zaštita autorskog i srodnih prava u Republici Srbiji - usaglašenost sa pravom EU"

Dimitrije P. Milić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije, sada advokat u Beogradu
"Prenos autorskog prava"

Doc. dr Sanja Radovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
"Neka pitanja u vezi sa naplatom posebne naknade u slučaju umnožavanja za privatne potrebe"

Dr Iza Razija Mešević, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,
"Raspodjela prihoda od prava na naknadu zaprivatnu upotrebu nakon presude suda (treće vijeće) od 9. februara 2012 (C- 277/10)"

Mr Dragan Zlatović, veleučilište u Šibeniku,
"Zaštita od nelojalne konkurencije u Republici Srbiji u kontekstu prava i prakse u Europskoj uniji"

2) patentno pravo

Prof. dr Slobodan Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,
"Mali patent u patentnom pravu Srbije"

Ksenija Vlašković, student doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,
"Istraživanja embrionalnih matičnih ćelija - između podrške i zabrane"

3) pravo o žigu

Prof. dr Božin Vlašković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
"Trodimenzionalni znakovi koji nisu podesni za zaštitu žigom"

Prof. dr Nina Planojević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
Mikailo Tijanić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava kriminalističke policije, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala,
"Otkrivanje lažnih lekova kao preduslov zaštite prava na žig"

Prof. dr Siniša Varga, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
"Distinktivnost u pravu žiga Evropske unije"

4) pravo industrijskog dizajna

Vladimir Borovac, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
"Zahtev vidljivosti sastavnog dela složenog proizvoda kao uslov za zaštitu njegovog industrijskog dizajna"

 5) pravna zaštita oznaka geografskog porekla

Mr Sonja Spasojević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
"Oblici zaštite oznaka geografskog porekla"

Biljana Remović Dimić, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije,
"OGP proizvodi u Srbiji - izazovi sertifikacije"

6) promet pravima intelektualne svojine

Doc. dr Slobodan Simović, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd ,
Jovana Simović, The Learning Academy UK,
"Budućnost ugovora o know-how - kako zaštititi maglu?"