PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaOstvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje 2002

Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje 2002

Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu i jugoslovenskog udruženja za Građansko procesno i Arbitražno pravo sa sedištem u Nišu održan je naučno-stručni skup "Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje" 26. 4. 2002. godine.

Cilj Skupa je bio da se kroz referate i diskusiju inoviraju znanja i unapredi praksa vezana za najspornija pitanja zakonskog izdržavanja.

Na Skupu je prezentovano 15 referata. Autori referata su profesori sa svih pravnih fakulteta u Jugoslaviji, sudije Vrhovnog suda Srbije, radnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku i  Ministarstva pravde. Objavljen je zbornik radova "Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje" koji obuhvata sve referate saopštene na skupu kao i izbor iz sudske prakse iz oblasti izdržavanja.

Referati koji su prezentovani na skupu:

Dr Zoran Ponjavić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Između porodične i društvene solidarnosti"

Dr Olga Cvejić-Jančić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu
"Odbijanje zahteva za izdržavanje"

Dr Radoje Korać, redovni profesor Pravnog fakulteta u Podgorici
"Pravo na naknadu alimentacionih troškova"

Vladimir Vučković, sudija Vrhovnog suda Srbije
"Raspolaganje pravom na izdržavanje"

Dr Ljiljana Đurović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Izdržavanje između vanbračnih drugova"

Dr Nataša Stojanović, docent Pravnog fakulteta u Nišu
"Izdržavanje između srodnika"

Dr Slobodan Panov, docent Pravnog fakulteta u Beogradu
"Određivanje i promena visine izdržavanja"

Dr Ranka Račić, docent Pravnog fakulteta u Srpskom Sarajevu
"Određivanje načina izdržavanja"

Dr Gordana Stanković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu
"Zaštita prava na izdržavanje u parničnom postupku"

Dr Ljubica Mandić, docent Pravnog fakulteta u Prištini
"Procesna načela i alimentacione parnice"

Dr Dušica Palačković, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Parnice za određivanje i promenu visine izdržavanja"

Dragan Vulević, savetnik ministra, Republičko ministarstvo za socijalna pitanja
"Uloga organa starateljstva u postupku ostvarivanja izdržavanja i izvršenju odluka o izdržavanju"

Dr Nebojša Šarkić, pomoćnik ministra, Savezno ministarstvo pravde
"Izvršenje odluka o izdržavanju"

Dr Nevena Petrušić, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu
"Privremene mere radi izdržavanja u parnicama iz porodičnopravnih odnosa"

Dr Milena Petrović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Ostvarivanje alimentacionih zahteva u slučajevima sa stranim elementom"

 

ZAKLjUČCI SA SKUPA

Na Naučnom skupu koji je održan 26. 04. 2002. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu zaključeno je sledeće:

1. Potrebno je izvršiti temeljnu reformu porodičnog zakonodavstva koje reguliše izdržavanje, a ne samo parcijalno, kao što je to bio slučaj do sada (1993 - 2001 godine). Parcijalno rešenje iz 2001. godine u pogledu  određivanja visine izdržavanja se u praksi pokazalo kao neprimenljivo.

2. Saradnju suda i organa starateljstva treba na bolji način urediti jer ona danas u mnogim slučajevima ne funkcioniše. Tako sudovi vrlo često i ne dostavljaju odluke o izdržavanju organima starateljstva. Rešenja zakona u ovom pogledu moraju biti određenija, a ne da ova saradnja zavisi od dispozicije organa.

3. Razmotriti formiranje sudova za porodične odnose gde bi bili koncentrisani svi ovi sporovi u vezi izdržavanja, ili bar formiranje posebnih odeljenja u okviru postojećih sudova.

4. Pitanje stvarne nadležnosti za rešavanje sporova u vezi zakonskog izdržavanja ni ranijim ni sadašnjim propisima nije konzistentno rešeno (različiti organi i postupci i dileme u vezi najnovijih organizacionih zakona.