PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaSTANJE I PROMENE U RADNOM ZAKONODAVSTVU, 2004

STANJE I PROMENE U RADNOM ZAKONODAVSTVU, 2004

STANjE I PROMENE U RADNOM ZAKONODAVSTVU

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije i Crne gore, Pravnog fakulteta u Beogradu i Intermeksom d.o.o. iz Beograda, održano je stručno savetovanje "STANJE I PROMENE U RADNOM ZAKONODAVSTVU" od 28. do 30. oktobra, 2004. godine na Zlatiboru.

Na ovom jedinstvenom sveobuhvatnom savetovanju iz radnopravne oblasti prezentovani su radovi iz oblasti rada, zapošljavanja, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja kojima će se analizirati postojeći i dati predlozi i sugestije u vezi donošenja novih propisa.

Autori referata su profesori radnog prava sa svih naših univerziteta i iz inostranstva, pomoćnici ministara u Republičkom Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, Generalni inspektor, pomoćnik ministra za Unutrašnje poslove Republike Srbije, sudije, ustavnog, vrhovnog, okružnog i opštinskog sudskog nivoa u Republici Srbiji, kao i relevantni predstavnici sindikata.

 

Referati koji su prezentovani na skupu:

Prof. Dr Vlajko Brajić
"Uvodni referat"

Prof. dr Predrag Jovanović
"Okviri i pravci demokratizacije odnosa u oblasti rada"

Prof. dr Borivoje Šunderić
"Kažnjavanje pre osude"

Prof. dr Radoje Brković, Bojan Urdarević
"Potraživanja iz radnog odnosa po osnovu stečaja"

Prof. dr Željko Mirjanić
"Inspekcija rada i reforme inspekcije"

Prof. dr Aleksandar Petrović
"Tendencije u razvoju penzijskih sistema"

Prof. dr Branko Lubarda
"Koncept reforme radnog zakonodavstva Srbije"

Dr Bosa Nenadić i Radovan Bezobrazica
"Pravna priroda akta o sistematizaciji radnih mesta i kontrola njegove ustavnosti i zakonitosti"

Ljiljana Radifković
"Sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji i pravci reforme"

Radmila Bukumirović-Katić
"Nacionalna strategija zapošljavanja: 2005.2010"

Vladimir Ilić
"Alternativni oblici zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji"

Vladimir Božović
"Specifičnosti u zaštiti prava zaposlenih u policiji"

Prof. dr Mijal Stojanović
"Radni sporovi i postupak njihovog rešavanja u slovenačkom pravu i praksi"

Doc. dr Senad Jašarević
"Komentar nacrta Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Republike Srbije"

Doc. dr Živko Kulić
"Kompetencije i nedostaci u radu socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije"

Doc. dr Branko Mihailović
"Kritički osvrt na Zakon o radu Republike Crne Gore"

Mr Goran Obradović, dr Vesna Sekulić
"Indeks zakonske zaštite zaposlenja u Republici Srbiji"

Mr Milan Vlatković
"Uređivanje prava funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave po prestanku funkcije"

Mr Đorđe Perić, Tomaž Ilešič
"Zakon o javnim službenicima - odraz stanja javnog sektora?"

Vladimir Garić
"Prezentacija nacrta Zakona o radu"

Gordana Gruborović
"Prava i obaveze po osnovu nezaposlenosti prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i opštim aktima Nacionalne službe za zapošljavanje"

Paraskeva Mihajlović
"Prestanak radnog odnosa po sili zakona i otkazom ugovora o radu od strane poslodavca"

Srbijanka Rafailović
"Funkcija sindikata u tranziciji"

Milojko Živanović
"Zarada kao obavezan element ugovora o radu"

Borislav Čolić
"Pravci mogućih promena u sadržini radnog odnosa"

Slobodanka Kovačević-Perić
"Pravo zaposlenog na otkazni rok"

Vesna Simović
"Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog prema novom Zakonu o radu Republike Crne Gore"

Zoran Radulović
"Promene u sadržini fleksibilnih formi zapošljavanja - u susret izmenama u našem radnom zakonodavstvu"

Miodrag Boškan
"Neka otvorena pitanja odnosa Zakona o radu i kolektivnih ugovora u uređivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih"

Željko Simić
"Staž osiguranja i uplate doprinosa"

Ana Popović
"Procesno-pravne mogućnosti ubrzanog rešavanja parnica iz radnih odnosa"

Borivoje Živković
"Izmena ugovorenih uslova rada"

Nikola Kitarović
"Pravila za zakonito organizovanje i vođenje štrajka"

Prvoslav Spasić
"OECD-ov indeks zakonske zaštite zaposlenja"

Dr Živka Đurić
"Ciljevi i pravci reforme inspekcije rada u Republici Srbiji"

 

ZAKLjUČCI SA SKUPA

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije i Crne Gore je u periodu od 27. do 30. oktobra 2004. godine organizovalo stručno savetovanje na Zlatiboru na temu: "Stanje i promene u radnom zakonodavstvu". Iz referata, izlaganja i diskusija proistekle su sledeće:

1. Potrebno je unaprediti socijalni dijalog subjektivnim komponentama i to: dobrom voljom, poverenjem i razumevanjem. U tom kontekstu pozdravljamo napore države u pravcu institucinalizacije pojedinih formi za afirmaciju socijalnog dijaloga i ukupnu demokratizaciju odnosa u oblasti rada.

2. Svako ko odlučuje o pravu, obavezi ili odgovornosti zaposlenog ili drugog lica, pa i poslodavac, mora da poštuje pretpostavku nevinosti, odnosno svako ima pravo da se smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom. Ovo je naročito važno kod otkaza ugovora o radu zaposlenom ako učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom.

3. Nužno je napustiti dosadašnju praksu prema kojoj su interesi stečajnog dužnika stavljani ispred interesa poverilaca. Ukoliko država ima interes da pojedina preduzeća sačuva od postupka stečaja i likvidacije, to može ostvariti sprovođenjem sanacije, odnosno reorganizacije privrednih društava kao alternativama stečaja.

4. Mere usmerene na položaj starijih moraju naći svoje mesto na području politike i socijalne sigurnosti. Nema sumnje da će sistemi socijalnog osiguranja odoleti pritiscima recesije i inflacije i da će se dalje razvijati kada budu ponovo uspostavljeni povoljniji privredni uslovi.

5. Za celovitu reformu radnog zakonodavstva potrebno je na koncepcijski nov način ( posebnim zakonima) urediti i oblasti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom; zaštite zdravlja i bezbednosti na radu; štrajka, piketinga i lokauta, čime bi se postepeno stvarali uslovi za kodifikaciju radnog zakonodavstva.

6. Zakonodavac bi se trebao izričito opredeliti za pravnu prirodu akta o sistematizaciji. Međutim, do tada bilo bi dragoceno da naša pravna struka izgradi jedinstven stav o prirodi akta o sistematizaciji u cilju ujednačavanja prakse u postupanju nadležnih organa poslodavca i nadležnih državnih organa i sudova, pa i Ustavnog suda Srbije u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti akta o sistematizaciji.

7. Imajući u vidu činjenicu da su problemi realniji za građane na lokalnom nivou, lokalni činioci treba da objedine potrebe invalida u socijalnu politiku koja uključuje edukaciju, zapošljavanje, stanovanje, transport, kao i zdravstvene i socijalne potrebe vodeći računa o različitostima osoba sa invaliditetom, što je i u skladu sa opštim reformskim procesima decentralizacije i harmonizacije propisa sa Evropskom Unijom.

8. U odnosu na broj pokrenutih radnih sporova za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa u policiji, mišljenja smo da bi podizanje optužnice od strane nadležnog javnog tužioca protiv zaposlenog u policiji trebalo odrediti kao momenat kad je nadležni starešina ovlašćen da podnese predlog za prestanak radnog odnosa.

9. Zalažemo se za kvalitetno normativno regulisanje radnih odnosa, a posebno u oblasti radnog sudstva, jer na temeljima istih se zasniva i opstaje industrijski mir koji je kičma industrijske demokratije.

10. Smatramo da Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova pruža osnovu da se u ovoj oblasti ostvari pomak. Institucionalizacija mirenja i arbitraže, uz stručnu podršku novoosnovane Republičke agencije za mirenje i arbitražu, može podsticajno delovati na učešće vansudskih procedura u rešavanju radnih sporova u Srbiji.

11. Potrebno je što pre prevazići negativnosti i slabosti koje su ispoljene u radu Socijalno – ekonomskog saveta Republike Srbije koji su jednim delom posledica neodgovarajuće regulative, a dugim delom su proistekli iz ekonomske, socijalne i političke stvarnosti u kojoj smo poslednjih godina živeli.

12. Konstatujemo da je zakonska regulativa u oblasti rešavanja viškova zaposlenih veoma značajna. Nužno se postavlja kao imperativ maksimalna usklađenost propisa o radu sa međunarodnim standardima i normativima, uporednim pravom, kao i sa drugim propisima kojima se uređuju odnosi na tržištu rada i kapitala.

13. Iako zaštita radnika od gubitka zaposlenja predstavlja važan zadatak radnog zakonodavstva, mnoge ustanove klasičnog radnog prava u tom domenu ostale su na pragu normativne regulative Zakona o radu. Jedna od tih je i ustanova otkaznog roka kojom prvenstveno treba da se štiti lice koje je "u otkazu".

14. Trebalo bi ostvariti socijalni dijalog između socijalnih partnera po pitanju atipičnih formi zapošljavanja kako bi se zajednički ocenila opravdanost većeg prisustva fleksibilnih formi zapošljavanja u cilju povećanja stope zaposlenosti, a uz uvažavanje interesa radnika.