PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaSUZBIJANJE KRIMINALITETA - DECENIJA POSLE SMRTI PROFESORA VODINELIĆA - 2004

SUZBIJANJE KRIMINALITETA - DECENIJA POSLE SMRTI PROFESORA VODINELIĆA - 2004

SUZBIJANjE KRIMINALITETA - DECENIJA POSLE SMRTI  PROFESORA VODINELIĆA

 U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Centra za krivično pravo Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Policijske akademije iz Beograda i Više škole unutrašnjih poslova iz Zemuna 19. 05. 2004. godine, održan je jednodnevni naučni skup: "Suzbijanje kriminaliteta - decenija posle smrti prof. Vodinelića". Skup je bio na Avali, u objektu Više škole unutrašnjih poslova i na njemu je bilo prisutno oko stotinu učesnika. Pored visokih oficira MUP-a Srbije, Bezbednosno informativne agencije, Gradskog SUP-a Beograda, na naučnom skupu su učestvovali i policijski edukatori, profesori kriminalistike i drugih krivičnih nauka iz svih školskih policijskih institucija u Srbiji, profesori krivičnih nauka sa pravnih fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca. Posebno je bilo zapaženo učešće profesora kriminalistike iz Slovenije sa  Fakultetaza policijsko-bezbednosne studije, Univerziteta u Mariboru sa sedištem u Ljubljani, profesora kriminalistike iz Republike Srpske sa Visoke kriminalističke škole u Banja Luci, profesora kriminalistike iz Federacije Bosne i Hercegovine sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu i profesora kriminalistike iz Makedonije sa Policijske akademije u Skoplju.

Inicijalni povod za održavanje skupa bilo je prisećanje na uglednog jugoslovenskog kriminalistu prof. dr Vladimira Vodinelića i deset godina od njegove smrti. Osnovni cilj održavanja naučnog skupa (okruglog stola) je uspostavljanje kontakata i podsticanje naučne saradnje između profesora kriminalistike sa visokih policijskih obrazovnih institucija iz država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije i otvaranje dijaloga u vezi sa zajedničkim i aktuelnim pitanjima naučnog povezivanja u istraživanju kriminaliteta i unapređenjem metoda njegovog suzbijanja.

Na skupu je prezentiran i zbornik u kome je publikovano trideset šest radova vodećih kriminalista i krivičara iz svih republika bivše Jugoslavije.

 

Referati koji su prezentovani na skupu:

Prof. dr Vladimir Vodinelić
"Zaprimanje prijave o sumnjivoj ili nasilnoj smrti"

Prof. dr Živojin Aleksić
"Definisanje kriminalistike u učenju prof. Vodinelića"

Prof. dr Darko Maver
"Tipične  strategije obrambe in strategije preiskovanja"

Prof. dr Ostoja Krstić
"Primena misaone rekonstrukcije kao taktičkog metoda za pronalaženje kontaktnih tragova u kriminalističko-operativnim obradama"

Mr Mile Matijević
"Kriminalističke verzije u teoriji i praksi otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnog dela i učinioca"

Mr Milan Žarković, Oliver Lajić
"Kriminalistički i krivičnopravni aspekti osnovnih pitanja kriminalistike"

Mr Zoran Đurđević
"Primena principa uzročnost u kriminalistici"

Prof. dr Branislav Simonović
"Neka nova saznanja u vezi sa predočavanjem radi prepoznavanja"

Ilija Simić
"Saslušanje pred sudom"

Mr Miroslav Busarčević
"Teorijski osnovi trasološke identifikacije"

Aleksandar Ivanović
"Posledica primene anahronih metoda vještačenja i neprecizno prezentovanje rezultata vještačenja - slučaj Račak"

Prof. dr Anton Dvoršek
"Strateški elementi omejevanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji"

Prof. dr Božidar Banović
"Specifičnosti kriminalističke kontrole i kriminalističke obrade krivičnih dela privrednog kriminaliteta"

Prof. dr Mićo Bošković
"Neki teorijski praktični problemi novih metoda u suzbijanju organizovanog kriminaliteta"

Prof. dr Metodija Angeleski
"Konspirativniot policiski instrumentarium kako značaen element na kriminalističkata strategija za borba protiv organiziraniot kriminalitet"

Mr Darko Marinković
"Tajna opservacija u sprečavanju i suzbijanju krivičnih dela"

Mr Jočeski Jovan, Mr Jovčeski Vinko
"Značenjeto na specijalnite istražni merki za sprrotivstavuvanje na organiziraniot kriminalitet (kriminalistički i kazneno - procesen aspekti)"

Prof. dr Ramo Masleša
"Kriminalističko-obavještajna djelatnost u funkciji efikasnije borbe protiv organiziranog kriminaliteta"

Doc. dr Stefan Budžakoski
"Otkrivanje na organiziraniot narko-kriminalitet"

Prof. dr Dragana Petrović
"Bezbednost vazdušnog saobraćaja - meta terorizma"

Dr Miodrag Labovik
"Korupcijata - najgolemata prečka za vlez na Makedonija vo EU"

Dr Goce Džukeleski
"Muzičkoto piraterstvo kako element na organiziraniot kriminalitet"

Mr Nebojša Bojanić
"Kriminalista i sudski medicinar u mjerama prvog zahvata kod rasvetljavanja silovanja"

Mr. sc. Nedžad Korajlić
"Objezbeđenje lica mjesta kod pronalaska leša"

Doc. dr sc. Borisav Petrović
"Razvoj i perspektive kriminalistike u Bosni i Hercegovini"

Prof. dr Bora Čejović
"O društvenoj opasnosti kao obeležju opšteg pojma krivičnog dela"

Prof. dr Dragan Jovašević
"Podstrekavanje kao oblik saučesništva u izvršenju krivičnog dela"

Prof. dr Milan Škulić
"Zločin protiv čovečnosti osnovni krivičnopravni i dokazni aspekti"

Prof. dr. sc. Berislav Pavišić
"Pogled na prethodni postupak u Evropskom kaznenom pravu"

Prof. dr Snežana Soković
"Neka sporna pitanja veštačenja u krivičnom postupku"

Mr Dragan Tumanovski
"Dostavuvanjeto na sudskite pismena, uslov za efikasna krivična postapka"

Doc. dr Gorazd Meško
"Lokalni saveti za bezbednost u Sloveniji - neformalno u funkciji formalnog"

Mr. sc. Elmedin Mutarbegović
"Strah od kriminaliteta - kriminološki osvrt"

Doc. dr. sc. Irena Cajner Mraović
"Stavovi žena o postupanju policije povodom njihove viktimizacije nasiljem"

Prof. dr Želimir Kešetović
"Reforma policije i poverenje javnosti"

Dr Zoran Keković
"Savremeni trendovi u ne-državnom sektoru bezbijednosti"

 

ZAKLjUČCI SA SKUPA

Naučni skup je zatvorio profesor dr Željko Kešetović zaključujući da je bio jedna lepa prilika ne samo da se obnove stare uspomene i stari kontakti, već da se stvore i novi. Rezultati ovog skupa kriminalista ukazuju na potrebu da se jednom godišnje održavaju ovakvi sastanci na kojima bi se posvetila pažnja nekoj aktuelnoj temi vezanoj za kriminalističke metode suzbijanja pojedinih vrsti kriminaliteta. Visoka škola unutrašnjih poslova iz Banja Luke ponudila je organizaciju narednog skupa 2005. godine. «Ovo je samo prvi korak i neka zaista bude put ka jednoj tesnoj bliskoj budućoj saradnji, plodotvornoj i korisnoj za svaku od strana».