PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeŠesto majsko savetovanje "Liberalizam i zastita konkurencije"

Šesto majsko savetovanje "Liberalizam i zastita konkurencije"
THE SIXTH MAY CONFERENCE 'LIBERALSIM AND THE PROTECTION OF COMPETITION'

Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta u Kragujevcu donelo je Odluku da Institut za pravne i društvene nauke organizuje međunarodni naučni skup "Liberalizam i zaštita konkurencije". Skup je održan na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 4-5 maja 2010. godine.

Liberalni koncept, na kome počiva ekonomsko uređenje EU, koji se zasniva na slobodi kretanja ljudi, kapitala, roba i usluga, trebao bi da omogući, odnosno da doprinese unapređenju konkurentskih odnosa na tržištu.

Ovaj koncept u znatnoj meri isključuje ili ograničava pravni liberalizam. U cilju zaštite konkurencije preduzimaju se različite mere: ograničava se autonomija učesnika privrednog života donošenjem pravila kojima se sprečavaju monopolski sporazumi i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu; obezbeđuje kontrola spajanja privrednih društava; sprečava antikonkurencijska državna pomoć privrednim subjektima; suzbijaju radnje nelojalne utakmice i špekulativni postupci.

Ovo savetovanje treba da pokaže kolika je moć ili nemoć pravnih normi da sačuvaju pozitivne i otklone negativne efekte liberalnog koncepta, s obzirom da on doprinosi formiranju i delovanju moćnih multinacionalnih kompanija. Pri tome, kao pravni okvir za analizu treba da posluži novodoneti Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o kontroli državne pomoći, kao i Zakon o trgovini, koji će biti donet u 2010. godini.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci